Tüm Html Nitelikleri ve Kullanılabildikleri Html Etiketleri

Bildiğiniz gibi Html etiketleri ile beraber Html nitelikleri de kullanabiliyoruz.

Örneğin, web sayfamıza bir resim eklemek istiyorsak Html etiketleri içerisinden img etiketini kullanıyoruz. Sonrasında bu resmin kaynak yolunu belirtmek için src niteliğini, alternatif metin eklemek için alt niteliğini vb.. kullanabiliyoruz. 

Tabi her Html niteliği her Html etiketinde kullanılamıyor.

Örneğin src niteliğini bir button etiketinde kullanmıyoruz. Src niteliğinin kullanıldığı Html etiketleri şunlardır:

  • <audio>
  • <video>
  • <track>
  • <embed>
  • <iframe>
  • <img>
  • <input>
  • <script>
  • <source>

Aşağıdaki tabloda tüm Html nitelikleri ve kullanılabildikleri Html etiketlerini bulabilirsiniz.

Html Nitelikleri Kullanılabildiği Html Etiketleri
accept <input>
accept-charset <form>
accesskey Global Nitelikler
action <form>
align HTML5’te Desteklenmiyor.
alt <area>, <img>, <input>
async <script>
autocomplete <form>, <input>
autofocus <button>, <input>, <select>, <textarea>
autoplay <audio>, <video>
bgcolor HTML5’te Desteklenmiyor.
border HTML5’te Desteklenmiyor.
charset <meta>, <script>
checked <input>
cite <blockquote>, <del>, <ins>, <q>
class Global Nitelikler
color HTML5’te Desteklenmiyor.
cols <textarea>
colspan <td>, <th>
content <meta>
contenteditable Global Nitelikler
controls <audio>, <video>
coords <area>
data <object>
data-* Global Nitelikler
datetime <del>, <ins>, <time>
default <track>
defer <script>
dir Global Nitelikler
dirname <input>, <textarea>
disabled <button>, <fieldset>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea>
download <a>, <area>
draggable Global Nitelikler
dropzone Global Nitelikler
enctype <form>
for <label>, <output>
form <button>, <fieldset>, <input>, <label>, <meter>, <object>, <output>, <select>, <textarea>
formaction <button>, <input>
headers <td>, <th>
height <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>
hidden Global Nitelikler
high <meter>
href <a>, <area>, <base>, <link>
hreflang <a>, <area>, <link>
http-equiv <meta>
id Global Nitelikler
ismap <img>
kind <track>
label <track>, <option>, <optgroup>
lang Global Nitelikler
list <input>
loop <audio>, <video>
low <meter>
max <input>, <meter>, <progress>
maxlength <input>, <textarea>
media <a>, <area>, <link>, <source>, <style>
method <form>
min <input>, <meter>
multiple <input>, <select>
muted <video>, <audio>
name <button>, <fieldset>, <form>, <iframe>, <input>, <map>, <meta>, <object>, <output>, <param>, <select>, <textarea>
novalidate <form>
onabort <audio>, <embed>, <img>, <object>, <video>
onafterprint <body>
onbeforeprint <body>
onbeforeunload <body>
onblur Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
oncanplay <audio>, <embed>, <object>, <video>
oncanplaythrough <audio>, <video>
onchange Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onclick Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
oncontextmenu Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
oncopy Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
oncuechange <track>
oncut Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondblclick Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondrag Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondragend Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondragenter Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondragleave Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondragover Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondragstart Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondrop Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
ondurationchange <audio>, <video>
onemptied <audio>, <video>
onended <audio>, <video>
onerror <audio>, <body>, <embed>, <img>, <object>, <script>, <style>, <video>
onfocus Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onhashchange <body>
oninput Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
oninvalid Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onkeydown Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onkeypress Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onkeyup Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onload <body>, <iframe>, <img>, <input>, <link>, <script>, <style>
onloadeddata <audio>, <video>
onloadedmetadata <audio>, <video>
onloadstart <audio>, <video>
onmousedown Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onmousemove Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onmouseout Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onmouseover Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onmouseup Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onmousewheel Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onoffline <body>
ononline <body>
onpagehide <body>
onpageshow <body>
onpaste Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onpause <audio>, <video>
onplay <audio>, <video>
onplaying <audio>, <video>
onpopstate <body>
onprogress <audio>, <video>
onratechange <audio>, <video>
onreset <form>
onresize <body>
onscroll Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onsearch <input>
onseeked <audio>, <video>
onseeking <audio>, <video>
onselect Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
onstalled <audio>, <video>
onstorage <body>
onsubmit <form>
onsuspend <audio>, <video>
ontimeupdate <audio>, <video>
ontoggle <details>
onunload <body>
onvolumechange <audio>, <video>
onwaiting <audio>, <video>
onwheel Tüm Görünür (Visible) Etiketler.
open <details>
optimum <meter>
pattern <input>
placeholder <input>, <textarea>
poster <video>
preload <audio>, <video>
readonly <input>, <textarea>
rel <a>, <area>, <link>
required <input>, <select>, <textarea>
reversed <ol>
rows <textarea>
rowspan <td>, <th>
sandbox <iframe>
scope <th>
selected <option>
shape <area>
size <input>, <select>
sizes <img>, <link>, <source>
span <col>, <colgroup>
spellcheck Global Nitelikler
src <audio>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <script>, <source>, <track>, <video>
srcdoc <iframe>
srclang <track>
srcset <img>, <source>
start <ol>
step <input>
style Global Nitelikler
tabindex Global Nitelikler
target <a>, <area>, <base>, <form>
title Global Nitelikler
translate Global Nitelikler
type <button>, <embed>, <input>, <link>, <menu>, <object>, <script>, <source>, <style>
usemap <img>, <object>
value <button>, <input>, <li>, <option>, <meter>, <progress>, <param>
width <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>
wrap <textarea>

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

TÜM HTML KODLARI VE ANLAMLARI

Tüm Html Etiketleri için Varsayılan Css Değerleri

TÜM CSS KODLARI VE ANLAMLARI

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.